ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Ön egy olyan programba jelentkezett, amelynek forrását az Európai Unió és a magyar költségvetés biztosítja. Annak érdekében, hogy az EU jogszabályoknak megfelelően követhessük a támogatások felhasználását és későbbi eredményeit, kérjük Önt az alábbi adatok megadására. 

Az Ön által a Munkaerőpiacon Maradás Egyesületnek megadott adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával kezelik, azokat kizárólag összesítve, statisztikai módszerekkel feldolgozva használják fel. A fenti azonosítószámú projekttel kapcsolatos, monitoring célú adatszolgáltatáson kívül az adatok más célra nem kerülnek felhasználásra. Megőrzésük időtartamára a projekt egyéb dokumentumainak megőrzési kötelezettségére vonatkozó szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően kerül biztosításra. 

Tájékoztatjuk, hogy a projektgazda, mint adatfeldolgozó az Irányító Hatósággal, mint adatkezelővel kötött adatfeldolgozási szerződésben vállalt kötelezettséget az adatok törvényi előírásnak megfelelő összegyűjtésére, tárolására és továbbítására. 

Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy mielőbbi elhelyezkedésem érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint az ESZA adatkezelési irányelveinek betartásával a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025, Debrecen, Széchenyi utca 48.) személyes és különleges adataimat kezelje, és a munkavállalást segítő szervezetek (munkáltató, szolgáltató, képző, munkaközvetítő partnerek, kormányhivatal), valamint a megyei projekt megvalósító szolgáltatók (konzorciumi tagok) számára a projekt megvalósítása érdekében átadja és tárolja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az ESZA adatszolgáltatási rendszer adatfelvételi ívéhez

 

Ön Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) finanszírozású programban vesz részt.  A vonatkozó Európai Uniós előírások (1304/2013/EU rendelet 5. cikke) közös eredménymutatók előállítását írják elő, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek. Az Ön adatai az eredménymutatók előállításához szükségesek.

1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a közös eredménymutatók előállításának biztosítása.  A közös eredménymutatókat az Európai Bizottság alakította ki, azokat a tagállamok töltik fel az adatokat. A cél az, hogy elérhető legyen az ESZA által támogatott intézkedések nyomán elért uniós szintű eredmények pontosabb monitoringja és értékelése.  Az Ön személyére vonatkozó adatok csak a Miniszterelnökség kezelésében lesznek elérhetőek, az Irányító Hatóság és az Európai Bizottság csak statisztikai adatokat kap meg a rendszeres adatszolgáltatásban. 

2. Az adatkezelés jogalapja 

A Miniszterelnökség az, amely adatkezelőként kialakítja az adatszolgáltatási rendszer folyamatát, működteti az adatkezelési rendszert, megbízza az adatfeldolgozókat és ténylegesen kezeli az összesített adatokat.  Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.  Tájékoztatjuk azonban, ha az adatait megadja, az adatszolgáltatás teljesítése a Miniszterelnökség számára jogi kötelezettség az 1304/2013/EU rendelet 5. cikke alapján. 16 éven aluli személyek esetén az adatokat csak a kiskorú törvényes képviselőjével (szülő, vagy gyám) egyetértésben rögzítjük, ilyen esetben az adatfelvételi ívet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. 

3. Az adatkezelés folyamata 

Az adatkezelés az alábbi folyamatban valósul meg: – Ön tájékoztatást kap az adatok kezelésével kapcsolatban, – kitölti az adatfelvételi ívet, – átadja az adatfelvételi ívet a kitöltésben közreműködő személynek, – ez a személy az adatait rögzíti egy elektronikus rendszerben. – az elektronikus rendszerben az adatok elérhetővé válnak a Miniszterelnökség számára. Az adatfelvételi ív kitöltését bármikor megtagadhatja, a már kitöltött adatfelvételi ívet visszakérheti, vagy az adatok rögzítése előtt kérheti, hogy a rögzítést ne hajtsák végre. A projektekben részt vevő Irányító Hatóságok és az Európai Unió Bizottsága csak anonim adatokat ismerhet meg. 

4. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye 

Az adatok kezelője a Miniszterelnökség. Adatfeldolgozóként jár el: – az adatrögzítő rendszer informatikai szolgáltatója, a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A.§ alapján az Új Világ NKft. – a program lebonyolításában részt vevő Irányító Hatóság, – a program lebonyolítója, és az Ön adatát rögzítő személy, – a program hatását mérő megbízott Multicontact Kft. Az adatfeldolgozók csak feladataik ellátáshoz szükséges mértékben ismerhetik meg az adatokat és dolgozhatnak az adatokkal.  

5. Az adatkezelés időtartama 

Önt a program elkezdésekor és befejezésekor kérjük a kérdőívek kitöltésére. Az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a projekt egyéb dokumentumait is. A program befejezésekor felmérjük a program hatását, ezért a program befejezése után fél évvel a résztvevők egy részét ismét megkeressük (várhatóan e-mailben vagy telefonon), hogy adatokat kérjünk a program hosszú távú hatásainak mérése érdekében. 

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban  

 

Jogainak érvényesítésével kapcsolatban az adatrögzítő személyhez vagy a Miniszterelnökséghez
(az esza-adatjog@me.gov.hu elérhetőségen) fordulhat.  

 

6.1. Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog 

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, 

– helyesbítéshez való jog, 

– adatkezelés korlátozása, 

– törléshez való jog, 

– hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről. Email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza addig, amíg azt nem rendezzük.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben az adatokat töröljük. 

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és  
 • a következő információkról tájékoztassuk: 
 • az adatkezelés céljai; 
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.  

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően az Önnel kapcsolatban álló adatrögzítő ad másolatot az adatokról.  

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

A helyesbítési kérelemmel kérjük forduljon a projektgazdához, aki a helyes adatot az informatikai rendszerben át tudja vezetni. 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 •  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt. 

Törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; 
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,  
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert, 
 • a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Hordozhatósághoz való jog 

Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában az Ön rendelkezésére bocsássuk. Ezt xml, vagy csv formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére. 

6.2. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján  

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postafiók: 1530  Budapest, Pf.: 5.; www.naih.hu,   Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 

6.3. A tájékoztató és az adatkezelés módosítása 

Amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. március 11. napjától érvényes.